Algemene inkoopvoorwaarden Cobraspen

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de vennootschap die de Opdracht verstrekt;
 • Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Opdrachtgever de Opdracht verstrekt
 • Opdracht: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst ter zake de levering van goederen en/of diensten en/of de uitvoering van werken, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin.
 • Prestatie: de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren goederen en/of de door Opdrachtnemer te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden en/of het tot stand brengen en opleveren van stoffelijk werk.
 • Prijs: de door Opdrachtgever te betalen tegenprestatie voor de door Opdrachtnemer te leveren Prestatie.
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Cobraspen

 

 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een Opdracht.
  • Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de desbetreffende Opdracht.
  • Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer nietig of vernietigbaar is, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht worden genomen. De door partijen gezamenlijk overeengekomen bepaling zal worden geacht de oorspronkelijke bepaling te hebben vervangen, waarbij de Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht zullen blijven.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht
  • Opdrachtnemer dient in zijn aanbieding elke afwijking ten opzichte van de aanvraag van Opdrachtgever gedetailleerd te vermelden. De kosten die gemoeid zijn met de aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
  • De Opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging verzendt.

 

 1. Wijzigingen en aanvullingen
  • Indien een wijziging in de omvang en/of hoedanigheid van de Opdracht naar oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, is Opdrachtnemer verplicht Opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk, doch in elk geval tijdig voordat uitvoering wordt gegeven aan de wijziging, schriftelijk te informeren.
  • In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de Opdracht kan Opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van de uit de verlangde wijziging voortvloeiende prijsverhoging en Opdrachtgever met die prijsverhoging heeft ingestemd.
  • Met de instemming van een wijziging in de omvang en/of hoedanigheid van de Opdracht aanvaardt Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid en/of risico betreffende de technische, constructieve en/of functionele deugdelijkheid van de Opdracht.

 

 1. Prijs
  • De hoogte van de Prijs is vastgelegd in de Opdracht.
  • De overeengekomen Prijs is vast voor de duur van de Opdracht en is niet aan herziening onderhevig tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
  • De overeengekomen Prijs wordt geacht alle kosten benodigd voor de uitvoering van de Opdracht te dekken.
  • De overeengekomen Prijs is exclusief BTW (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) en omvat alle kosten in verband met nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer uit de Opdracht.

 

 1. Uitvoering van de Opdracht
  • Opdrachtnemer voert de Opdracht uit zoals van een deskundige professionele opdrachtnemer kan worden verwacht en ook overigens met inachtneming van de redelijke verwachtingen en belangen van Opdrachtgever.
  • Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van de Prestatie en draagt het volledige risico tot aan de voltooiing van de Opdracht en aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer. De levering van zaken vindt plaats volgens de leveringsconditie ‘delivered duty paid’.
  • Opdrachtnemer levert de Prestatie op het tijdstip dat bepaald is in de Opdracht, tenzij Opdrachtgever schriftelijk met een ander tijdstip heeft toegestemd.
  • Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht geen gebruik maken van de diensten van andere (rechts)personen of hulppersonen. Bij het inschakelen van derden blijft Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor de uitvoering van de Opdracht.
  • Opdrachtnemer garandeert dat bij de uitvoering van de Opdracht niet in strijd zal worden gehandeld met de Wet Arbeid Vreemdelingen of de Wet Ketenaansprakelijkheid, en hij draagt er voor zorg dat de naleving van de daaruit voortvloeiende verplichtingen wordt gecontroleerd.
  • Opdrachtnemer is verplicht een ter beschikking gestelde werkplek schoon en opgeruimd te houden. Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht een onroerende zaak dient te betreden, is hij verplicht deze onroerende zaak schoon en opgeruimd achter te laten. Opdrachtnemer zal bovendien passende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan werkplekken, (onroerende) zaken, personen en het milieu.
  • Opdrachtnemer dient voor eigen rekening en risico de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde vergunningen en/of ontheffingen aan te vragen.
  • Behalve indien de vertraging te wijten is aan Opdrachtgever of indien Opdrachtnemer een geldig beroep op overmacht toekomt, kan Opdrachtgever in gevallen van niet tijdige Prestatie Opdrachtnemer een vertragingsboete in rekening brengen van 1% van de totale waarde van de Opdracht voor iedere aangevangen kalenderdag dat Opdrachtnemer te kort schiet om aan de overeengekomen datum voor levering van de Prestatie te voldoen.
  • Het bepaalde in artikel 6.8 laat het recht van Opdrachtgever om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden en/of nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, onverlet.

 

 1. Eigendom en risico
  • De eigendom van een (deel van de) Prestatie gaat over op Opdrachtgever op het moment dat (het deel van) de Prestatie aan Opdrachtgever wordt (op)geleverd. Het risico gaat over na acceptatie door Opdrachtgever van de Prestatie.
  • Indien Opdrachtgever een Prestatie al dan niet met toebehoren inruilt/retourneert, gaat het risico van deze Prestatie over op Opdrachtnemer op het moment dat de Prestatie in handen van de transporteur wordt gesteld.

 

 1. Betaling
  • Een door Opdrachtnemer uitgevoerde (deel van een) Opdracht wordt geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard indien Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van zijn goedkeuring. Na goedkeuring is Opdrachtnemer bevoegd een factuur voor de daarvoor overeengekomen Prijs te verzenden.
  • Betaling door Opdrachtgever vindt plaats binnen 30 dagen na facturering door Opdrachtnemer.
  • Opdrachtgever is, zonder rechterlijke tussenkomst, gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van betaling van enig bedrag, ingeval hij op grond van welke titel dan ook een vordering heeft dan wel zal verkrijgen op Opdrachtnemer.

 

 1. Garantie en kwaliteit
  • Opdrachtnemer garandeert:
 • dat de Prestatie beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, beschikt over de eigenschappen die zijn toegezegd en die Opdrachtgever mag verwachten, deugdelijk is en vrij van gebreken;
 • dat de Prestatie voldoet aan de toepasselijke regelgeving en technisch, constructief en/of functioneel deugdelijk is, alsmede aan de eisen voldoet van de binnen de branche gehanteerde veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen c.q. certificering, alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van de Prestatie;
 • de Prestatie onbezwaard is en vrij van beslagen;
 • het vrij en ongestoord gebruik voor Opdrachtgever van de Prestatie.
  • Onverminderd het recht tot schadeloosstelling voor alle kosten en schade (zowel directe als indirecte gevolgschade) die zijn ontstaan door de gebrekkigheid van een door Opdrachtnemer geleverde Prestatie, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever voor eigen rekening en risico gebreken in de Prestatie onmiddellijk herstellen en/of verhelpen.
  • Opdrachtgever kan de in artikel 9.1 omschreven garantie inroepen indien de Prestatie niet de gegarandeerde eigenschappen blijkt te hebben op enige moment gedurende een periode van 5 jaar na (op)levering. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen gezamenlijk een andere garantieperiode overeenkomen. In het geval van herstel of vervanging van de Prestatie of delen daarvan, zal (telkens) een nieuwe garantietermijn gaan lopen van vijf jaar.
  • Indien Opdrachtnemer in geval van gebreken de Prestatie niet herstelt of vervangt binnen 14 dagen na ontvangst van Opdrachtgevers verzoek, dan is Opdrachtgever gerechtigd om de gebreken zelf te (doen) herstellen voor rekening van Opdrachtnemer.

 

 1. Orde, Veiligheid en Milieu
  • Opdrachtnemer en zijn personeel, evenals door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zijn gehouden de wettelijke regels, waaronder de veiligheids-, gezondheids-, en milieuvoorschriften, alsmede de voorschriften betreffende de arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

 

 1. Vrijwaring
  • Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle eventuele boetes en/of andere sancties, ongeacht de mogelijkheid van een eventueel bezwaar of beroep, door of namens enige instantie, vanwege (vermeende) schendingen van regelgeving of uit andere hoofde, begaan door Opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden. Deze vrijwaring ziet onder andere (maar niet uitsluitend) op sancties opgelegd door enig daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet Ketenaansprakelijkheid, belasting- en sociale verzekeringswetgeving, of in verband met enige aan deze wet verwante wet- en/of regelgeving.

 

 1. Geheimhouding
  • Opdrachtnemer zal alle informatie en/of gegevens die hij in het kader van (de uitvoering van) de Opdracht verkrijgt, geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever delen met derden behoudens voor zo ver dat nodig is voor de uitvoering van de Opdracht.
  • Bij schending van artikel 12.1 door Opdrachtnemer verbeurt Opdrachtnemer een onmiddellijke opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding aan Opdrachtgever. Deze boete beïnvloedt niet eventuele schadevergoedingsverplichtingen van Opdrachtnemer.

 

 1. Intellectueel eigendom
  • Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Opdracht en Prestatie worden eigendom van Opdrachtgever. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan alle aanspraken op auteursrechten, tekeningen, sier- en gebruiksmodellen, handelsnamen, merken, alsmede “knowhow’’ en opgebouwde “goodwill”.
  • Opdrachtnemer staat er voor in dat de uitvoering van de Opdracht geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of octrooi van derden.

 

 1. Verzekering
  • Opdrachtnemer zal zijn wettelijke aansprakelijkheid alsmede zijn contractuele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever voldoende verzekeren, althans verzekeren tot het in de Opdracht overeengekomen bedrag indien daarin een bedrag is opgenomen.
  • Opdrachtnemer is verplicht op eerste verzoek van Opdrachtgever een kopie van deze verzekering alsmede bewijs van premiebetaling aan Opdrachtgever te verstrekken.

 

 1. Overdacht van rechten en verplichtingen
  • Opdrachtnemer zal de rechten en de verplichtingen uit de Opdracht noch geheel, nog gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die, als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Opdracht of als gevolg van een gebrek in de Prestatie door Opdrachtgever of door derden wordt geleden, daaronder begrepen schade ten gevolge van handelen of nalaten van Opdrachtnemer, van zijn personeel of degenen die door hem bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken dan wel als gevolg van door Opdrachtnemer gebruikte zaken of materialen ter uitvoering van de Opdracht.
  • Opdrachtnemer zal in het geval van schade slechts vergoeding daarvan van Opdrachtgever kunnen vorderen indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtgever.

 

 1. Beëindiging opdracht
  • Opdrachtgever heeft, onverminderd zijn rechten op vergoeding van zijn schade en alle andere wettelijke en contractuele rechten tot ontbinding of beëindiging van de Opdracht, het recht om de Opdracht, zonder enige aansprakelijkheid tot vergoeding van loon en/of kosten, geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder dat een ingebrekestelling is vereist op te zeggen door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring wanneer:
 • Opdrachtnemer ondanks schriftelijke aanmaning van Opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht nakomt of;
 • Opdrachtnemer zijn bedrijf stillegt, waaronder mede wordt begrepen het onvermogen van Opdrachtnemer om lopende verplichtingen na te komen of;
 • Een aanvraag tot ontbinding, surseance of faillissement wordt ingediend door of tegen Opdrachtnemer.
  • In het geval een omstandigheid zich voordoet als omschreven in artikel 17.1 zal Opdrachtnemer onmiddellijk Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen.
  • Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de Opdracht in zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren. In zulk geval zal Opdrachtgever Opdrachtnemer betalen voor zijn redelijke kosten gemaakt vóór beëindiging. Opdrachtnemer dient deze gemaakte kosten aan te tonen.
  • In het geval van een duurovereenkomst met een looptijd van tenminste één jaar is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd om de Opdracht tussentijds op te zeggen, zonder opgave van redenen, mits daarbij een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht wordt genomen. Opdrachtgever is niet schadeplichtig ten gevolge van een dergelijke opzegging jegens Opdrachtnemer.

 

 1. Publiciteit en communicatie
  • Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd om op enige wijze aan het bestaan van de Opdracht publiekelijk te refereren, daaronder begrepen op sociale media, in kranten, op zijn website en dergelijke.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op de Opdracht en daarmee samenhangende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt door partijen uitgesloten.
  • Alle geschillen die naar aanleiding van de Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtgever gevestigd is.